Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss13


Những món vũ khí  mà main chôm được khi đồ sát lực lượng của thập đại chân tổ

1.Thần kiếm Darkin(Được rèn từ xương của thái cổ huyết linh long-hình trên)

Thần kiếm sát long Ascalon

Đoản đao diệt rồng Albion

Katana Shen long

Thần Thương Gae bulg

Long thần kiếm Titania

Hàn băng kiếm

Dao găm diệt thần Bahamut(Được làm từ ma thạch của long thần Bahamut và god crystal)

loading...