[Bán duyên ngoại truyện] Đô thành năm ấy

Giới thiệu truyện:

Tháng năm giẫm đạp, quay lại, chỉ còn là tương tư. "Bệ hạ, người tha thứ cho thần không?" Tha thứ hay không, ta không quản được nữa rồi

Danh sách chương: