NHẬN EDIT BÌA TRUYỆN | TAKING REQUEST - M I A N L E E N

Giới thiệu truyện:

- Nhận edit bookcover theo yêu cầu. - Đọc quy định, yêu cầu khi đặt đơn. - Không nhận những bìa nằm ngoài khả năng.

Danh sách chương: