Truyện của All_Love_TFBOYS

Đăng bởi: All_Love_TFBOYS

115 - 13 - 1

Chuyển ver đã có sự đồng ý của người viết Đóng đọc nha

Đăng bởi: All_Love_TFBOYS

11 - 2 - 1

Bộ truyện trước là bộ mị chuyển ver Bộ này là chính tay mị nghĩ ra nên nó là bản quyền

Đăng bởi: All_Love_TFBOYS

2049 - 129 - 4

Từ đầu chí cuối toàn ngược tâm... ai không thích xin rời đi... không chấp nhận ném đá cùng ăn

Đăng bởi: All_Love_TFBOYS

158 - 19 - 1

Nhân vật: Vương Tuấn Khải×Vương Nguyên Phụ: Nữ nhân tên Thái Qua Chỉ là hư cấu không phải thực nha.. Xem xong ném

Đăng bởi: All_Love_TFBOYS

134 - 17 - 2

Lần đâu viết xin nhẹ tay