Truyện của BillMadhouse

Đăng bởi: BillMadhouse

256 - 21 - 13

Giới Mafia bắt đầu lộng hành, Chính phủ cũng bắt đầu nhúng tay vào giải quyết bằng cách tụ tập