Truyện của Black_Rin184

Đăng bởi: Black_Rin184

9752 - 695 - 8

#Title: [AllHope][H] Other tales #Au: Tiểu Hi (it's me :v) All about Hope!Bottom :)) Không biết miêu tả truyện như thế nào nên

Đăng bởi: Black_Rin184

27 - 3 - 1

Bạch Tử Hy, mất cha mẹ từ khi mới 12 tuổi. Cậu có cảm giác đây không phải vụ việc