Truyện của Gom_hwang

Đăng bởi: Gom_hwang

1220 - 87 - 4

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

675 - 70 - 8

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

971 - 112 - 8

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

2205 - 341 - 18

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

1480 - 40 - 19

Nơi review ngắn gọn và đính kèm link các truyện đã up :)

Đăng bởi: Gom_hwang

24075 - 1652 - 28

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

356 - 41 - 8

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

2008 - 229 - 18

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

617 - 86 - 8

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)

Đăng bởi: Gom_hwang

435 - 37 - 9

Muốn biết truyện thế nào? Vào đọc đi sẽ rõ ;)