Truyện của HuynCao814

Đăng bởi: HuynCao814

454 - 88 - 7

-Thể loại: hiện đại, đam mỹ, 1x1, ấm áp, thịt văn, vườn trường, H, HE, nhất thụ nhất công, công

Đăng bởi: HuynCao814

678 - 90 - 8

-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, 1x1, ấm áp, lấy nhu thắng cương, H, HE.

Đăng bởi: HuynCao814

316 - 69 - 11

- Thể loại: Cổ trang, trạch đấu cung đấu, ấm áp, 1x1, HE

Đăng bởi: HuynCao814

1396 - 224 - 13

-Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, 1x1, ấm áp, có ngược nhưng ko hẳn, song tính, sinh tử,

Đăng bởi: HuynCao814

1411 - 274 - 12

Thể loại: sinh tử văn, H văn, HE, boy x boy, 1x1, không chắc sẽ có ngược .

Đăng bởi: HuynCao814

848 - 212 - 21

-Thể loại: hiện đại, đam mỹ, 1x1, ấm áp, H, HE

Đăng bởi: HuynCao814

2191 - 382 - 34

Thể loại: Hiện đại, boy x boy, 1 x 1, ấm áp, thoải mái ngọt văn, hài hước, thổ

Đăng bởi: HuynCao814

3175 - 360 - 36

-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, hắc bang, ấm áp, hường ngọt không ngược,

Đăng bởi: HuynCao814

3879 - 570 - 39

Thể loại: Đam mỹ, boy x boy , sinh tử văn, HE, not ngược , ấm áp, cường công lẫn

Đăng bởi: HuynCao814

4786 - 823 - 62

Thể loại: Đam mỹ trọng sinh cổ đại,1x1, ấm áp ngọt ngào, HE, H, not ngược, nhất thụ nhất công,