Truyện của NgonLam

Đăng bởi: NgonLam

126 - 36 - 2

dù chỉ một trăm hai mươi giờ bên anh. --- Truyện có yếu tố phi thực tế, không logic. --- Highest rank: #2-seoul (6