Truyện của Only_U_0301

Đăng bởi: Only_U_0301

19852 - 1605 - 54

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, sảng văn, 1×1, cường công x

Đăng bởi: Only_U_0301

145202 - 4986 - 75

Edit: Only_U Thể loại: Đam mỹ, gương vỡ lại lành, không ngược, cường công x cường thụ, 1×1, HE. Là hiểu lầm

Đăng bởi: Only_U_0301

233419 - 13247 - 95

Tên gốc: Vương bài bát quái tiểu phân đội Tác giả: Đả Cương Thi Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, hoan

Đăng bởi: Only_U_0301

168110 - 6553 - 49

Tên gốc: Ngã Ý Sơ Hạ Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, cường công

Đăng bởi: Only_U_0301

3470 - 381 - 21

Tên gốc: Điên phong ngoại mại Tác giả: Đả Cương Thi Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần

Đăng bởi: Only_U_0301

6444 - 493 - 10

Tên gốc: Nhĩ tại tinh quang thâm xử Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu,