Truyện của Only_U_0301

Đăng bởi: Only_U_0301

52913 - 2110 - 49

Tên gốc: Ngã Ý Sơ Hạ Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, cường công

Đăng bởi: Only_U_0301

92901 - 2892 - 75

Edit: Only_U Thể loại: Đam mỹ, gương vỡ lại lành, không ngược, cường công x cường thụ, 1×1, HE. Là hiểu lầm

Đăng bởi: Only_U_0301

52108 - 3157 - 94

Tên gốc: Vương bài bát quái tiểu phân đội Tác giả: Đả Cương Thi Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, hoan