Truyện của Tuclen

Đăng bởi: Tuclen

2186 - 284 - 36

Vì lòng tham nhất thời, Han - một nhà khoa học thiên tài đã thực hiện nghi lễ hiến tế