Truyện của Ocean135

Đăng bởi: Ocean135

569618 - 26005 - 50

Hán Việt: Trọng sinh hậu nam hữu dĩ vi ngã thị yêu diễm tiện hóa Tác giả: Nhan Song Tư Tình trạng

Đăng bởi: Ocean135

8774 - 612 - 10

Hán Việt: Trẫm yếu ly cung xuất tẩu! Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang,